ข่าวประกาศอื่นๆ

คู่มือคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 10:56 น.
 2142
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 
  1. แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
  2. คู่มือคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 http://office.cpd.go.th/area1/