คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
    (1)  นายเสน่ห์         สภาพันธุ์     
    (2)  นายประกอบ     เผ่าพงศ์       
    (3)  นายโสรัจ         ออไอศูรย์      
    (4)  นายวินิจ          กสิรักษ์           
    (5)  นายชัยวุฒิ        มัณฑะนานนท์  


2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
    (1)  นายคำรณ        พวงมณี        
    (2)  นายชาย          คงแก้ว          
    (3)  นายพิษณุ         พินรอด          
    (4)  นายรุ่งโรจน์      สรวุฒิพิบูลย์     
    (5)  นายสมศักดิ์      ภัทรวนาคุปต์   


3. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
    (1)  นายปริญญา เพ็งสมบัติ         
    (2)  นายปราโมช      ถาวร             
    (3)  นายวินัย          กสิรักษ์            
    (4)  นายเชิดชัย       พรหมแก้ว       
    (5)  นายสุรินทร์       วทัญญู