บริการรับฝากเงิน

บริการรับฝากเงิน


UploadImage


เงินฝากออมทรัพย์
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท
2. ถอนเงินฝากเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
3. คำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เงินฝากคงเหลือ และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี)
5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1. เปิดบัญชีอย่างน้อย 100 บาท และสมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 7 บัญชี
2. ถอนเงินฝากได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากถอนครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆไปสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาท 
3. สมาชิกอาจถอนเงินฝากโดยวิธี
(1) ถอนเงินฝากด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินฝากแทนก็ได้
(2) ส่งใบถอนเงินให้สหกรณ์ทางโทรสารหรือทางไลน์ (ID: coopofficer)  โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์โอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งได้อย่างถูกต้อง
4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี) โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันสิ้นเดือน และรายการดอกเบี้ยถือเป็นเงินฝากใหม่ในวันที่ทำการบันทึกนั้น หากจำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งพันบาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้   
5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย


UploadImage
 
เงินฝากประจำ
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ถอนเงินฝากได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ถอนเมื่อครบกำหนด ก็ให้ถือว่าฝากต้นเงินต่อไปเท่าระยะเวลาเดิม
3. ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดเวลา สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ได้ฝากไว้จริง คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
4. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาฝาก หรือตามงวดที่ได้ตกลงกันเวลาฝาก
5. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 3.50 ต่อปี)
6. หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยจ่าย

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
1.เปิดบัญชีอย่างน้อย 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2.รับฝากเฉพาะเงินที่สมาชิกได้รับ ดังนี้  
   (1)  เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จดำรงชีพ กบข. กสจ. เงินขวัญถุง สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
   (2)  เงินกู้จากสหกรณ์ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน)  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี เงินอื่น ๆ ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
3. ถอนเงินฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือถอนผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น  โดยวิธีการถอนเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย มีดังนี้
    3.1. ใส่รหัส เอทีเอ็ม
    3.2. กดบริการอื่นๆ
    3.3. กดบริการอื่นๆ
    3.4. กดสหกรณ์ออมทรัพย์
    3.5. กดตรวจสอบเงินรับฝาก
    3.6. กดรับเงินฝาก
    3.7. ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการ
    3.8. เมื่อเสร็จวิธีการที่ 7 แล้วนั้น  เงินที่ท่านต้องการจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านทันทีกรณีถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM เกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด สมาชิกต้องถอนที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย

 4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี) โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน และวันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี