บริการรับฝากเงิน

บริการรับฝากเงิน


UploadImage

เงินฝากออมทรัพย์
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท
2. ถอนเงินฝากเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
3. คำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เงินฝากคงเหลือ และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี)
5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1. เปิดบัญชีอย่างน้อย 100 บาท และสมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 7 บัญชี
2. ถอนเงินฝากได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากถอนครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆไปสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาท 
3. สมาชิกอาจถอนเงินฝากโดยวิธี
(1) ถอนเงินฝากด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินฝากแทนก็ได้
(2) ส่งใบถอนเงินให้สหกรณ์ทางโทรสารหรือทางไลน์ (ID: coopofficer)  โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์โอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งได้อย่างถูกต้อง
4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 31 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี และรายการดอกเบี้ยถือเป็นเงินฝากใหม่ในวันที่ทำการบันทึกนั้น หากจำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งพันบาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้   
5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินฝากประจำ
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ถอนเงินฝากได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ถอนเมื่อครบกำหนด ก็ให้ถือว่าฝากต้นเงินต่อไปเท่าระยะเวลาเดิม
3. ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดเวลา สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ได้ฝากไว้จริง คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
4. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาฝาก หรือตามงวดที่ได้ตกลงกันเวลาฝาก
5. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 2.00 ต่อปี)
6. หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยจ่าย

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
1.เปิดบัญชีอย่างน้อย 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2.รับฝากเฉพาะเงินที่สมาชิกได้รับ ดังนี้  
   (1)  เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จดำรงชีพ กบข. กสจ. เงินขวัญถุง สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
   (2)  เงินกู้จากสหกรณ์ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน)  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี เงินอื่น ๆ ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์

   (3) เงินที่สมาชิกถอนจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์
3. ถอนเงินฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือถอนผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น  โดยวิธีการถอนเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย มีดังนี้
    3.1. ใส่รหัส เอทีเอ็ม
    3.2. กดบริการอื่นๆ
    3.3. กดบริการอื่นๆ
    3.4. กดสหกรณ์ออมทรัพย์
    3.5. กดตรวจสอบเงินรับฝาก
    3.6. กดรับเงินฝาก
    3.7. ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการ
    3.8. เมื่อเสร็จวิธีการที่ 7 แล้วนั้น  เงินที่ท่านต้องการจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านทันทีกรณีถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM เกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด สมาชิกต้องถอนที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
 4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน และวันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี


เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน
1. โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ยั่งยืน เป็นการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2536
2. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ยั่งยืน สมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืนใหม่คนละไม่เกิน 1 บัญชี โดย
     2.1 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์อยู่แล้ว ต้องโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเดิม มาฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน ภายในไม่เกินวงเงินที่กำหนดตามข้อ 3.
     2.2 สมาชิกที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ สามารถเปิดบัญชีได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือน)
3. กำหนดเกณฑ์วงเงินในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ยั่งยืนครั้งแรกไว้ตามช่วงอายุของสมาชิก คำนวณตามสัดส่วนการออมจากเงินเดือนและเงินที่ได้รับจาก กบข. ดังนี้
     3.1 สมาชิกอายุไม่เกิน 30 ปี         ไม่เกิน   500,000 บาท
     3.2 อายุเกิน 30 ปี – 40 ปี          ไม่เกิน 1,200,000 บาท
     3.3 อายุเกิน 40 ปี – 50 ปี           ไม่เกิน 2,100,000 บาท
     3.4 อายุเกิน 50 ปี – 60 ปี           ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     3.5 เกษียณอายุราชการแล้ว        ไม่เกิน 5,000,000 บาท
4. การฝากเพิ่มภายหลังจากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืนตามข้อ 3 แล้ว ให้สมาชิกฝาก เพิ่มได้ ดังนี้
      4.1 ในแต่ละเดือนจะนำฝากได้จำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนหรือเงินบำนาญที่ได้รับ
      4.2 ผู้ที่เกษียณอายุราชการภายหลังจากการเปิดบัญชีครั้งแรกสามารถนำเงินไม่เกินจำนวนเงินออมและเงินสมทบที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) มาฝากเพิ่มเติมได้
5. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตามโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ยั่งยืนนี้ สามารถถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่การฝากเพิ่มจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 เท่านั้น
6. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ + 0.50 %
7. จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 8,000,000 บาท ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
8. ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์  พ.ศ. 2536