​การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว

​การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว


การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว
1. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกรายละ 10,000 บาท และสมาชิกสมทบ รายละ 5,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกินห้าครั้ง ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน สำหรับการรักษาพยาบาล  ดังนี้
        (1)  ล้างไต
        (2)  ถ่ายเลือด
        (3)  รักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือฉายรังสี หรือวิธีอื่นๆ ตามที่แพทย์แผนปัจจุบันระบุ
        (4)  เปลี่ยนถ่ายอวัยวะภายใน
        (5)  ผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาเกี่ยวกับหัวใจหรือสมองหรือปอด
        (6)  รักษาพยาบาลอื่น ๆ  ที่มีอาการเรื้อรัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การช่วยเหลือโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
 
2. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาหรือคู่สมรสของสมาชิกรายละ 2,500 บาท   ต่อปี สำหรับการรักษาพยาบาลตามที่

กำหนดในข้อ 1  (1)-(5) 

3. สมาชิกที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือของบิดา มารดา หรือคู่สมรส ให้ทำคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมหลักฐานการรักษาพยาบาล ดังนี้
         (1) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
         (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
         (3) หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยระบุโรคและวิธีการรักษา
         (4) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ป่วยเป็นคู่สมรส)