การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย


การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย
1. สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ว 25 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะให้เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท   โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัยเพียงครั้งเดียว
2.ให้สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัยยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด