สวัสดิการเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

สวัสดิการเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย


สวัสดิการเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

UploadImage

               สมาชิกผู้ใดเป็นสมาชิกมาแล้วตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป  สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัยแก่สมาชิกผู้นั้น  ดังต่อไปนี้
                              (1) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 1,500 บาท
                              (2) อายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท
                              (3) อายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 2,500 บาท
                              (4) อายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 3,000 บาท
                              (5) อายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 3,500 บาท
                              (6) อายุครบ 85 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 4,000 บาท
                              (7) อายุครบ 90 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 4,500 บาท
                              (8) อายุครบ 95 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท
                              (9) อายุครบ 100 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงิน จำนวน 20,000 บาท

                การจ่ายเงินให้สมาชิกตามหลักเกณฑ์ อาจจ่ายเป็นเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือบัญชีอื่นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หรือบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นของสมาชิกทุกวันสิ้นเดือน แล้วทางสหกรณ์ทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ