นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)


นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด (“สหกรณ์”) ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากผู้ขอใช้บริการ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการไว้เป็นความลับ สหกรณ์จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของสหกรณ์เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดที่ได้เข้าเว็บไซด์ของสหกรณ์ ดังนี้

1. นโยบายหลัก

สหกรณ์มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขอใช้บริการของสหกรณ์เสมอ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน โดยจะไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับผู้อื่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว สหกรณ์ได้นำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี

2. รูปแบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเพื่อการขอใช้บริการเว็บไซต์ของสหกรณ์  ในการนำเสนอ แนะนำ การให้บริการ  สิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสหกรณ์ เป็นต้น จะต้องมีการนำข้อมูลการขอใช้บริการดังกล่าว ไปใช้ในการวิเคราะห์ ติดต่อสอบถามกลับ เป็นต้น ส่วนระดับของข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการ  ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี  โดยสหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใชบริการตามที่ท่านได้ให้รายละเอียดจากการสมัคร หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ เช่น   ชื่อและนามสกุล  วันเดือนปีเกิด  เลขบัตรประชาชน  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail Address) หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้

การเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
  • สหกรณ์จะติดตามการเข้าใช้บริการของผู้ขอใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความถี่ในการใช้บริการ รูปแบบความสนใจ เป็นต้น รวมถึงประวัติการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
  • การใช้บริการทั้งในส่วนของผู้ลงทะเบียน (Register User) และส่วนของสมาชิก ที่มีบัญชีอยู่กับสหกรณ์  จะมีการใช้ชื่อบัญชีส่วนตัว (Login Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และ/หรือสมาชิก

3. สหกรณ์จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบใด

  • สหกรณ์จะนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากแบบฟอร์มสมัครใช้บริการในการประเมิน หรือวิเคราะห์เพื่อนำเสนอ หรือแนะนำ  การให้บริการ  สิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสหกรณ์  โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร รวมทั้งให้นิติบุคคลดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกได้ และให้ความยินยอมนี้มีผลผูกพันอยู่ตลอดไปแม้การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
  • เพื่อให้การให้บริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น สหกรณ์อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ และ/หรือนำเสนอ บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ท่านใช้บริการกับสหกรณ์อยู่

4. กรณีที่ต้องการติดต่อกลับมายังเว็บไซต์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่สหกรณ์