​การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

​การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม


การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
UploadImage
1.  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม โดยมีลำดับดังนี้
        (1) บุคคลที่สมาชิกทำหนังสือระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
        (2) คู่สมรส         
        (3) บุตรที่เกิดกับคู่สมรส
        (4) บิดา มารดา    
        (5) ผู้เป็นญาติอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมจะได้รับเงิน ดังนี้
        (1) สมาชิกที่เป็นสมาชิกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จำนวน 400,000 บาท 
        (2) สมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2564  สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังนี้
              (2.1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี   สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 100,000 บาท
              (2.2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3-6 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 200,000 บาท
              (2.3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6-9 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 300,000 บาท
              (2.4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี- 25 ปีสหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯจำนวน 400,000 บาท
              (2.5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 430,000 บาท
                      ทั้งนี้เงินที่ได้รับตามข้อ (1) หรือ (2) สหกรณ์ต้องหักชำระหนี้ของสมาชิกนั้นก่อน 
         (3) เงินช่วยค่าจัดพิธีงานศพ  จำนวน  10,000   บาท และค่าพวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 1,000 บาท 

3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมแจ้งการตายและยื่น   คำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยเร็ว