​การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

​การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม


การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
1.  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม โดยมีลำดับดังนี้
        (1) บุคคลที่สมาชิกทำหนังสือระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
        (2) คู่สมรส         
        (3) บุตรที่เกิดกับคู่สมรส
        (4) บิดา มารดา    
        (5) ผู้เป็นญาติอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมจะได้รับเงิน ดังนี้
         (1) เงินสงเคราะห์  จำนวน 400,000 บาท  ถ้าสมาชิกมีหนี้สินใด ๆ ที่ต้องชำระแก่สหกรณ์  สหกรณ์จะหักเงินสงเคราะห์ชำระหนี้จนครบจำนวนก่อน
         (2) เงินช่วยค่าจัดพิธีงานศพ  จำนวน  10,000   บาท และค่าพวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 1,000 บาท 

3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมแจ้งการตายและยื่น   คำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยเร็ว