​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย


สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

1.  สมาชิกและสมาชิกสมทบที่บ้านเรือนเสียหายเพราะประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย ให้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งให้สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบดังนี้
   (1)  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบ้านที่เสียหาย
         เป็นบ้านของสมาชิกหรือของคู่สมรส 
   (2) หนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย ของผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด    
   (3) ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เสียหายและส่วนที่ไม่เสียหาย       

2.  สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือตามระดับของความเสียหายและอายุการเป็นสมาชิก