​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย


สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

UploadImage

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นเหตุให้บ้านของสมาชิก หรือของบิดา มารดา และคู่สมรสที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงเสียหาย

1.  ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง ดังนี้
   (1.1) กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านไม่เกินรายละ 25,000 บาท
   (1.2) กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เกินรายละ 20,000 บาท
   
2.  ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง ดังนี้
   (2.1)  กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน ไม่เกินรายละ 4,000 บาท
   (2.2)  กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เกินรายละ 3,000 บาท

3.  กรณีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักของทางราชการหรือบ้านเช่าที่มีสัญญาเช่า โดยไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ตาม ให้จ่ายเฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศัยแบะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้นั้นตามมูลค่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท แบะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสมาชิกผู้นั้นได้อาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจริง