​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

​สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย


สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นเหตุให้บ้านของสมาชิก หรือของบิดา มารดา และคู่สมรสที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงเสียหาย

1.  สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือตามระดับของความเสียหายและอายุการเป็นสมาชิก
   (1.1) เสียหายบางส่วน คือ มีส่วนเสียหายน้อยกว่าส่วนที่ไม่เสียหาย
   (1.2) เสียหายส่วนใหญ่ คือ มีส่วนเสียหายมากกว่าส่วนที่ไม่เสียหาย
   (1.3) เสียหายบางส่วน คือ ไม่มีส่วนใดอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

2.  สมาชิกและสมาชิกสมทบที่บ้านเรือนเสียหายเพราะประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย ให้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งให้สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบดังนี้
   (2.1)  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบ้านที่เสียหายเป็นบ้านของสมาชิก หรือของบิดา มารดา และคู่สมรสที่สมาชิกอาศัยอยู่จริง
   (2.2)  หนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย ของผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด ซึ่งอยู่ในท้องที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่
   (2.3)  ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เสียหายและส่วนที่ไม่เสียหาย