การงดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน/การจ่ายคืนค่าหุ้น /การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น

การงดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน/การจ่ายคืนค่าหุ้น /การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น


การงดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
    1.  สมาชิกสมทบจะงดหรือลดการถือหุ้นรายเดือน ให้กระทำได้ภายหลังถือหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หกสิบเดือน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ

    2. สมาชิกสมทบที่ไม่มีเงินเดือนหรือเงินบำนาญ  ไม่ต้องถือหุ้นรายเดือน เว้นแต่สมัครใจถือหุ้นรายเดือน  
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ

การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
     สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

    กรณีสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งอายัดหุ้นสมาชิกรายใดจากเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือใช้อำนาจตามกฎหมาย ถ้าสมาชิกรายนั้นมีหนี้สินต้องชำระแก่สหกรณ์ ให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราว และให้สหกรณ์ส่งเงินส่วนที่งดการถือหุ้นนั้น ส่งชำระหนี้เพิ่มเติมจากการชำระตามงวดปกติแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ

    ในกรณีที่สมาชิกโอนย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจำ ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกดังกล่าวจะของดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้หากไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ หรือมีหนี้สิน น้อยกว่าค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมและมีรายได้ไม่พอต่อการดำรงชีพโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน

การจ่ายคืนค่าหุ้น 
    สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว

การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 
     สมาชิกและสมาชิกสมทบจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นในอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่กำหนด