คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


 
คำถาม คุณสมบัติผู้ที่จเป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
คำตอบ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี ณ วันที่สมัคร
1.ต้องเป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์
2.เป็นเหจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.เป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีติดต่อกัน
4. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 4 ปี และยังเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือพนักงานกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์
5.เคยเป็นสมาชิกมาแล้ว แต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออกครั้งล่าสุด เเมื่อพ้น 1 ปี นับจากวันที่ลาออก หรือ 2 ปี นับจากวันถูกให้ออกจากสหกรณ์
 
คำถาม เป็นสมาชิกแล้วลาออก จะสมัครใหม่ได้ไหม
คำตอบ ได้ หากยังมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์หมวดที่ 5 สมาชิก ข้อ 28 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก (3) ข้อ ฉ.