​เงินกู้ฉุกเฉิน

​เงินกู้ฉุกเฉิน


UploadImage

1. เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป  สหกรณ์ให้กู้เงินรายละ 2 เท่าของเงินเดือนของสมาชิก ณ วันยื่นคำขอกู้ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                            1. สัญญามีอายุหนึ่งปีนับแต่วันทำสัญญา งวดชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด
                            2. ผู้กู้ต้องชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือนของจำนวนหนี้ที่มีอยู่ ณ เวลานั้นแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่การชำระหนี้งวดสุดท้ายที่เหลือเงินต้นน้อยกว่า
                            3. เมื่อผู้กู้ชำระหนี้แล้วหากยังไม่ครบกำหนดสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอดเวลาของสัญญาเงินกู้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่การชำระหนี้งวดสุดท้ายที่เหลือต้นเงินน้อยกว่า
                            4. เมื่อผู้กู้ชำระหนี้แล้วหากยังไม่ครบกำหนดสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้เพื่อส่วนที่เหลือได้ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้
                            5. เมื่อครบกำหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน
              1.1 การรับเงินกู้ ผู้กู้จะเลือกรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่สหกรณ์กำหนดหรือขอรับ ณ  สำนักงานสหกรณ์ก็ได้ แต่ถ้าได้เลือกรับวิธีใดแล้วห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกู้อีกจนกว่าจะพ้นหกเดือนนับตั้งแต่ได้เลือกไว้ครั้งก่อน เว้นแต่ผู้กู้ได้ย้ายจากหน่วยงานเดิม
              วิธีรับเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ผู้กู้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และชำระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย
              1.2 ก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินอีกต้องทำคำขอกู้และหนังสือกู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในห้าวันทำการก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง
              ณ วันสิ้นสุดหนังสือกู้เดิม ผู้กู้มีหนี้ต้องชำระอีกเท่าใดให้สหกรณ์หักชำระหนี้จากหนังสือกู้ฉบับใหม่ก่อนให้ผู้กู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้ฉบับใหม่

2. เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ เพื่อการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่เกิดจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติหรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์