​เงินกู้ฉุกเฉิน

​เงินกู้ฉุกเฉิน


เงินกู้ฉุกเฉิน (สำหรับข้าราชการ)
สหกรณ์ให้กู้เงินได้เมื่อผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กู้ไม่เกินรายละห้าหมื่นบาท
2. สัญญากู้มีอายุสามปีนับแต่วันทำสัญญาก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินอีกต้องทำคำขอกู้และหนังสือกู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในกำหนดห้าวันทำการก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง
3. ผู้กู้ต้องชำระหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าต่อเดือนของจำนวนหนี้ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น
แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่การชำระหนี้งวดสุดท้ายที่เหลือต้นเงินน้อยกว่า
4. เมื่อผู้กู้ชำระหนี้แล้วหากยังไม่ครบกำหนดสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้เพื่อส่วนที่เหลือได้ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้
5. เมื่อครบกำหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน


เงินกู้ฉุกเฉิน (สำหรับพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าฌาปนกิจสงเคราะห์)
สหกรณ์ให้กู้เงินได้เมื่อผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กู้ไม่เกินรายละสามหมื่นบาท
2. งวดการชำระหนี้ได้ไม่เกินสิบสองงวด
3. เมื่อครบกำหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน

การรับเงินกู้    
ผู้กู้จะเลือกรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่สหกรณ์กำหนดหรือขอรับ  ณ  สำนักงานสหกรณ์ก็ได้ แต่ถ้าได้เลือกรับวิธีใดแล้วห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกู้อีกจนกว่าจะพ้นหกเดือนนับตั้งแต่ได้เลือกไว้ครั้งก่อน เว้นแต่ผู้กู้ได้ย้ายจากหน่วยงานเดิม