​การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก

​การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก


การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
1. บิดา มารดา หรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะมอบเงินเพื่อช่วยเหลือจัดงานศพ จำนวน 2,000 บาท
2. สมาชิกที่ประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือจัดงานศพ ต้องทำคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งให้สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต พร้อมด้วยเอกสารดังนี้ 
       (1) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
       (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
       (3) สำเนาใบมรณบัตร
       (4) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)