รับขวัญทายาทใหม่

รับขวัญทายาทใหม่


สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียวโดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมทั้งแนบสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนสมรส ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร