การถือหุ้น

การถือหุ้น


การถือหุ้นของสมาชิก
1.สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละสามแต่ไม่เกินร้อยละห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน
2. สมาชิกจะขอลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ทำเป็นหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
3. สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่ม ต้องเป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด

การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 
1. สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าสิบหุ้น  แต่ต้องไม่เกินที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ
2. สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง แต่ไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนหรือเงินบำนาญที่ได้รับจากราชการ        
3. สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามความประสงค์ แต่ต้องไม่เกินที่คณะกรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบ