เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ


เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  
1. วัตถุประสงค์เงินกู้    เป็นเงินกู้ที่มุ่งหมายให้ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิกซึ่งศึกษาอยู่ในถาบันการศึกษาสมาชิกผู้กู้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่าสมาชิก หรือบุตรของสมาชิกนั้นกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใด   ค่าการศึกษาดังกล่าว คือ เงินที่ต้องชำระแก่โรงเรียนหรือที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บในแต่ละเทอมการศึกษา

2. จำนวนเงินกู้ที่สมาชิกจะกู้ได้   มีดังนี้
2.1  ระดับการศึกษาไม่เกินชั้นประถม ไม่เกิน 10,000  บาท ต่อคน ต่อปี
2.2  ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน ต่อปี
2.3  ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี ไม่เกิน 240,000 บาท ต่อคน ต่อหลักสูตร 
โดยเบิกได้ไม่เกินปีละ 60,000 บาท
2.4  ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ไม่เกิน  200,000 บาท ต่อหลักสูตร โดยเบิกได้
ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

3. การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  จำนวนเงินกู้ตามข้อ (2.1) และ (2.2)มีระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกินสิบสองเดือน ส่วนจำนวนเงินกู้ตามข้อ (2.3) และ (2.4)  ให้มีระยะเวลาการชำระหนี้ 1.5 เท่า ของระยะเวลาแต่ละหลักสูตร

4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันนี้สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี)

เงินกู้สามัญเพื่อชำระเบี้ยประกัน
    เงินกู้สามัญเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน เป็นเงินกู้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันให้กับบริษัทรับประกันที่สหกรณ์กำหนด การอนุมัติเงินกู้ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ ไม่เกินจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันที่ผู้กู้จะต้องชำระ
2. การขอกู้เงินให้สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและทำหนังสือเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ตามวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 
3. การเบิกเงินกู้ สมาชิกทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์เบิกเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันตามกำหนดเวลาที่สมาชิกต้องชำระเบี้ยประกัน
4. การส่งชำระหนี้ ไม่เกิน 12 งวด กรณีชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี หรือไม่เกิน 120 งวด  กรณีชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวได้รับความคุ้มครอง 10 ปี

เงินกู้พิเศษ
วัตถุประสงค์เงินกู้   วัตถุประสงค์และการอนุมัติเงินกู้พิเศษ มีดังต่อไปนี้
        1. เพื่อที่อยู่อาศัย
        2. เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
        3. เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน
        4. เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

 เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
    1. คุณสมบัติผู้กู้เงินกู้
        1.  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน
        2.  สมาชิกต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละสองของวงเงินกู้
        3.  มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละสองหมื่นบาท
    2. วัตถุประสงค์
        1. เพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน
        2.  ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน 
        3. ซื้ออาคารชุด
        4.  สร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก หรือคู่สมรสที่มีอยู่ก่อน
        5.  การไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
    3. วงเงินกู้    จำนวนเงินกู้ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกินห้าล้านบาท  ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        1.  จำนวนไม่เกินความสามารถที่สมาชิกจะชำระหนี้ได้สามร้อยหกสิบงวด แต่งวดหนึ่งเมื่อชำระหนี้เงินกู้สามัญ  เงินกู้พิเศษ รวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินเดือน
        2. จำนวนไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นที่นำมาเป็นหลักประกัน
    4. หลักประกัน
        1. หลักประกันสำหรับเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนั้นจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน
        * การกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงิน  ให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่ถอนจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน
        * การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ  
        กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ปลอดจำนองเป็นหลักประกันต้องจดทะเบียนจำนองเป็นประกันครอบหนี้ที่มีอยู่ในเวลาจำนองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเป็นที่ดินและบ้านหรืออาคารชุด ต้องให้บริษัทตามที่สหกรณ์กำหนดเป็นผู้ประเมินราคาโดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ประเมินราคา และผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์กำหนด ในจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์และต้องต่ออายุการเอาประกันจนกว่าจะชำระเงินกู้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกันโดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ได้      
        ** การใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ ให้ใช้ราคาประเมินซึ่งบริษัทเป็นผู้ประเมินได้ไม่เกิน  5  ปี
        **  จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
        2. สิทธิการถอนเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันยื่นคำขอกู้
        3. หลักประกันตาม 1 หรือ 2 หรือ 1 และ 2  มีจำนวนไม่เพียงพอ จะใช้อสังหาริมทรัพย์อื่นของสมาชิกและหรือของคู่สมรสมาจำนองเป็นหลักประกันเพิ่มก็ได้  การคำนวณหลักประกัน ให้นำค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ เวลาที่ยื่นคำขอกู้ มาหักวงเงินกู้ออกก่อน
    5. อัตราดอกเบี้ย  ในระยะห้าปี นับแต่วันที่ทำหนังสือกู้ให้สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ย ต่อปี ดังนี้
        1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ณ เวลาที่กู้ลบด้วย 0.50
        2. อัตราดอกเบี้ยหลังจากห้าปี ดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ หรือตามประกาศสหกรณ์
    6. การชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกอาจขอชำระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด แต่การผ่อนชำระหนี้อายุต้องไม่เกิน 65 ปี 
    ในกรณีผู้กู้จำเป็นต้องผ่อนชำระหนี้เกินกว่าอายุ 65 ปี ต้องมีหนี้คงเหลือน้อยกว่าเงินฝาก ค่าหุ้น และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมรวมกัน

เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
    1. วัตถุประสงค์
        1. หนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี    
        2. หนี้อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย
        3. หนี้อยู่ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย
        4. หนี้สินล้นพ้นตัว ได้แก่ รายได้ไม่พอชำระหนี้ รายได้เมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์และหนี้อื่น ๆ ทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการค้ำประกัน ไม่มีรายได้คงเหลือ หรือเหลือน้อยกว่าร้อยละสิบของรายได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน
    2. วงเงินกู้     กู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบเท่าของเงินเดือน ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ แต่ ไม่เกินสี่ล้านบาท
    3. หลักประกัน
        1. อสังหาริมทรัพย์ กรณีใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันจำนองต้องผูกพันอาคารบ้านพักอาศัยด้วย กรณีอาคารชุดใช้หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดค้ำประกันจำนอง
        2. บุคคลค้ำประกัน
        3. กรมธรรม์ประกันชีวิต 
    4. อัตราดอกเบี้ย    เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
    5. การชำระหนี้  ไม่เกินรายได้ประจำรายเดือนและไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด       

เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน
    1. วัตถุประสงค์  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน ดังนี้
        1. สมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จะขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์แทนผู้กู้ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือออกจากงานประจำ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา และผู้ค้ำประกันตกเป็นลูกหนี้
        2. ชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา
    2. วงเงินกู้    ตามจำนวนเงินที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน และตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควร     
    3. หลักประกัน   ให้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำประกัน
    4. อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 1.00 ต่อปี
    5. การชำระหนี้  ตามความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควร

เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
    1. วัตถุประสงค์
            สมาชิกสหกรณ์ที่มีบ้านของตนเอง คู่สมรส หรือของบิดามารดาเพียงหนึ่งหลัง  ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  และประสงค์ขอกู้เงินเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน หรือซื้อทรัพย์สินใหม่แทนที่เสียหาย ให้ยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
    2. วงเงินกู้    ไม่เกินสามแสนบาท
    3. หลักประกัน  ใช้บุคคลค้ำประกัน
    4. อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 3.00 ต่อปี    
    5. การชำระหนี้   ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด  และงวดชำระหนี้งวดหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน โดยสมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือพอหักชำระหนี้เงินกู้ทุกสัญญา