เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ


UploadImage
 
1. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สหกรณ์อาจให้กู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
            (1) เพื่อซื้อที่ดิน หรือ ซื้อที่ดินและสร้างบ้าน หรือ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
            (2) เพื่อซื้ออาคารชุด
            (3) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกหรือคู่สมรสที่มีอยู่ก่อน
            (4) การไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
            (5) เพื่อปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านของสมาชิกหรือคู่สมรส
2. การขอกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
            (1)  ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
            (2)  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคำขอกู้ให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ
                                                                               
3. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
            คณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ ความเหมาะสมแห่งการใช้ประโยชน์ของเงินที่กู้ จำนวนเงินที่ควรให้กู้ ความสามารถในการส่งชำระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นภาระแก่ผู้กู้ความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน พฤติกรรมของผู้กู้และตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเงินกู้

4. หลักประกันการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
            (1) หลักประกันสำหรับเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนั้นจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน
            การกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงิน ให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่ถอนจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน
            การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ สมาชิกผู้กู้ต้องปฏิบัติตามข้อ 12.4. ด้วย
            (2) สิทธิการถอนเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันยื่นคำขอกู้
            (3) หลักประกันตาม (1) หรือ (2) หรือ (1) และ (2) มีจำนวนไม่เพียงพอ จะใช้อสังหาริมทรัพย์อื่นของสมาชิกและหรือของคู่สมรสมาจำนองเป็นหลักประกันเพิ่มก็ได้
            การคำนวณวงเงินที่ต้องใช้หลักประกัน ให้นำค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ เวลาที่ยื่นคำขอกู้มาหักออกจากวงเงินที่ขอกู้ก่อน

5.  การชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกอาจขอชำระหนี้แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด แต่งวดการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกินอายุ 75 ปี