​การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา

​การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา


การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
UploadImage
    ในแต่ละปีสหกรณ์ฯ จะให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่รวมบุตรบุญธรรมทุนส่งเสริมการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
    1. ทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับต่างๆ  ดังนี้

         1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 - ม.3
         2.  ระดับมัธยมศึึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 - ม.6 (รวม ปวช.)
         3.  ระดับอุดมศึกษา (ปวส., อนุปริญญา และปริญญาตรี)

    2.  ทุนการศึกษาแบ่งเป็นระดับต่างๆ  ดังนี้ 
         1.  ระดับประถมศึกษา  ชั้น ป.2 ถึง ป.6

         2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น ม.1 ถึง ม.3     
         3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้น ม.4 ถึง ม.6
         4.  ระดับอุดมศึกษา (ปวส., อนุปริญญา และปริญญาตรี)

    3.  ทุนการศึกษาสำหรับบุตรผู้มีความบกพร่องทางร่างกายของสมาชิก
    4.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับสมาชิก)
    
    จำนวนทุนและมูลค่าของทุนแต่ละประเภท แต่ละระดับ คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดและประกาศให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทราบในแต่ละปี