​การส่งชำระค่าหุ้น

​การส่งชำระค่าหุ้น


การส่งชำระค่าหุ้น

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องชำระค่าหุ้นแรกเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ถ้าไม่ชำระค่าหุ้นภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์
2. การชำระค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน ผู้จ่ายเงินเดือนแก่สมาชิก ให้หักเงินเดือนส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนให้แก่สหกรณ์
     กรณีสมาชิกที่ออกจากราชการหรือพ้นจากงานประจำโดยไม่ได้รับบำนาญ อาจชำระค่าหุ้นรายเดือนด้วยวิธีดังต่อไปนี้
     1. ชำระเงินด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
     2. ทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ชำระค่าหุ้นรายเดือน

3. สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคารที่สหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้ ได้แก่
        (1) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน  เลขที่บัญชี 012-1-61744-0 
        (2) ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทเวศร์   เลขที่บัญชี 020-2-09702-3
        (3) ธนาคารทหารไทย  สาขาราชดำเนิน  เลขที่บัญชี  002-2-50744-6
        (4) ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทเวศร์  เลขที่บัญชี  030-2-22535-4
        (5) ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชวัตร  เลขที่บัญชี  146-0-73673-7
        โดยส่งสำเนาการฝากเงินให้สหกรณ์ทราบ

4. ชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินของสหกรณ์ (Bill Payment) โดยไม่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ