​วิธีการฝากเงิน - ถอนเงิน

​วิธีการฝากเงิน - ถอนเงิน


วิธีที่ 1   การฝากด้วยเงินสด
ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินตามแบบของสหกรณ์โดยระบุประเภทเงินฝากให้ถูกต้องส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

UploadImage
วิธีที่ 2   การฝากด้วยเช็คธนาคาร
การนำเช็คธนาคารเข้าบัญชีเงินฝาก ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากตามประเภทของเงินฝาก(ตามแบบฟอร์มวิธีที่1)ส่งพร้อมกับเช็คที่สำนักงานสหกรณ์ก่อนเวลา 14.00 น. หากส่งหลังเวลา 14.00 น. สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
วิธีที่ 3   การฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน
 สมาชิกที่มีความประสงค์จะฝากเงินเป็นรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย
 ให้กรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดจาก web site ของสหกรณ์ 
 
วิธีที่ 4    การฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารทหารไทย  โดยใช้ ใบแจ้งการชำระเงิน  (Bill payment)
    สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถนำเงินเข้าฝากสหกรณ์ โดยนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill payment) โดยกรอกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลสมาชิก เลขทะเบียนสมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ที่ท่านต้องการโอนฝาก จำนวน 10 หลัก และกรอกวัตถุประสงค์ ได้แก่
รหัส 101  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
รหัส 102  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รหัส 103  บัญชีเงินฝากประจำ
รหัส 104  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เกษียณเปี่ยมสุข)
รหัส 105  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์
รหัส 106  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 ปี

UploadImage
วิธีที่ 5   การนำฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์
สมาชิกสามารถนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ที่สหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้ ได้แก่ 
(1) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน  เลขที่บัญชี 012-1-61744-0  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทเวศร์   เลขที่บัญชี 020-2-09702-3
(3) ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทเวศร์  เลขที่บัญชี  030-2-22535-4
(4) ธนาคารทหารไทย  สาขาสนามเสือป่า  เลขที่บัญชี  046-2-70288-7 
(5) ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชวัตร  เลขที่บัญชี  146-0-73673-7

UploadImage
 
 ***      การฝากเงินตามวิธีที่ 5  สมาชิกต้องส่งสำเนาหลักฐานการฝากเงินมายังสหกรณ์ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการนำฝากด้วย   *** 
วิธีที่ 1   การถอนด้วยเงินสด
ผู้ถอนเขียนใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์โดยระบุประเภทเงินถอนให้ถูกต้อง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ


วิธีที่ 1   การถอนออนไลน์ 
UploadImage