การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย


การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย ( เริ่มถือใช้ระเบียบฯ ตั้งแต่วันที่  1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป )

1. สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ว 25 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะให้เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท 
     และเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปี 80 ปี 90 ปี 100 ปี สหกรณ์จะให้เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัยแก่สมาชิก ช่วงอายุละ 2,000 บาท

2.ให้สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย  ต้อง ยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง