​การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา

​การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา


การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
    ในแต่ละปีสหกรณ์ฯ จะให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่รวมบุตรบุญธรรมทุนส่งเสริมการศึกษา มี 2 ประเภท คือ
    1. ทุนเรียนดี   พิจารณาผลการเรียนและความประพฤติของผู้ขอรับทุน
    2. ทุนการศึกษา  พิจารณาสถานภาพของครอบครัวและความประพฤติของผู้ขอรับทุน

    ทุนเรียนดีและทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น  6  ระดับ  ดังนี้
    1.  ระดับประถมศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6
    2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3     
    3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6
    4.  ระดับอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
    5.  ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรี
    6.  ระดับปริญญาโท   สำหรับสมาชิกเท่านั้น
    จำนวนทุนและมูลค่าของทุนแต่ละประเภท แต่ละระดับ คณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดและประกาศให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทราบในแต่ละปี