อัลบั้มภาพ

สัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 09:45 น.
 281
โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด ประจำปี 2561 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน และชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประสานฯ ได้นำไปดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยตรวจสอบเบื้องต้น ให้ความเห็น ให้กับสมาชิกในหน่วยงานที่ผู้ประสานฯ สังกัดอยู่