ประธานกรรมการ

นายโอภาส กลั่นบุศย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายปราโมช ถาวร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวินัย กสิรักษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายคำรณ พวงมณี
กรรมการดำเนินการ
นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์
กรรมการดำเนินการ
นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
เลขานุการ
นายเสนอ ชูจันทร์
กรรมการดำเนินการ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
กรรมการดำเนินการ
นายประยูร อินสกุล
กรรมการดำเนินการ
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
กรรมการดำเนินการ
นางดุษณี ดานาพงศ์ กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
นายพีรพนธ์ กิจโกศล
กรรมการดำเนินการ
นายสันทาน สีสา
กรรมการดำเนินการ
นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
กรรมการดำเนินการ
นายสุริยะ คำปวง
กรรมการดำเนินการ

ปฏิทิน