คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการUploadImage
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
     (1) นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม       เป็นประธานคณะกรรมการ
     (2) นายชัยวุฒิ      มัณฑะนานนท์  เป็นกรรมการ
     (3) นายพีรพนธ์     กิจโกศล           เป็นกรรมการ
     (4) นายเสน่ห์       สภาพันธ์           เป็นกรรมการ
     (5) นายณรงค์พล พัฒนศรี            เป็นเลขานุการ

2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
     (1) นายคำรณ    พวงมณี               เป็นประธานคณะกรรมการ
     (2) นายชาย       คงแก้ว                เป็นกรรมการ
     (3) นายวินิจ       กสิรักษ์               เป็นกรรมการ
     (4) นายโสรัจ     ออไอศูรย์            เป็นกรรมการ
     (5) นายสันทาน สีสา                     เป็นเลขานุการ