คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
   (1)  นายวินัย            กสิรักษ์
   (2)  นายเสน่ห์          สภาพันธ์          
   (3)  นายบรรจง         ชัยขุนพล         
   (4)  นายวินิจ            กสิรักษ์            
   (5)  นายทนา            ต้องโพนทอง     


2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
   (1)   นายนิรันดร์         มูลธิดา   
   (2)   นายพิษณุ          พินรอด           
   (3)   นายสมศักดิ์       ภัทรวนาคุปต์    
   (4)   นายสุวิช            น้อยอิ่ม           
   (5)   นายรุ่งโรจน์       สรวุฒิพิบูลย์     3. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
    (1)  นายโอภาส    กลั่นบุศย์         
    (2)   นายประวัติ    แดงบรรจง    
    (3)   นายสันทาน   สีสา             
    (4)   นายรุ่งโรจน์   สรวุฒิพิบูลย์              
    (5)   นายสุรินทร์    วทัญญู