คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
   (1)  นายธนรัฐ           โคจรานนท์   
    (2)  นายเสน่ห์          สภาพันธ์          
    (3)  นายบรรจง         ชัยขุนพล         
    (4)  นายวินิจ            กสิรักษ์            
    (5)  นายทนา            ต้องโพนทอง     


2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
   (1)  นายพิษณุ          พินรอด          
   (2)   นายประวัติ        แดงบรรจง       
   (3)   นายสมศักดิ์       ภัทรวนาคุปต์    
   (4)   นายสุวิช            น้อยอิ่ม           
   (5)   นายรุ่งโรจน์       สรวุฒิพิบูลย์     3. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
    (1)  นายโอภาส    กลั่นบุศย์         
    (2)   นายประกอบ     เผ่าพงศ์     
    (3)   นายสันทาน       สีสา             
    (4)   นายปราโมช      ถาวร              
    (5)   นายสุรินทร์       วทัญญู