การให้เงินกู้แก่สมาชิก

การให้เงินกู้แก่สมาชิก


การให้เงินกู้แก่สมาชิก
1.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย  ต่อการประกอบอาชีพ  ต่อการดำรงชีวิต  ต่อการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรในกรณีการให้เงินกู้ซึ่งกำหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แล้วประกาศเป็นคราว ๆ ไป

2. สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกันที่ถูกสหกรณ์แจ้งให้ชำระหนี้แทนผู้กู้ไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่จะกู้เพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้

3. สมาชิกจะค้ำประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้และสมาชิกที่เป็นสามีภรรยากันจะค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้

4.  สมาชิกที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินค่าหุ้น หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่จะกู้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

5.  ในการกู้เงินทุกประเภท  ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน  และต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด  ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้

6.  การขอกู้เงินทุกประเภท  ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการเงินเดือน ต้นฉบับของเดือนก่อนที่จะขอกู้  หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ที่ใช้ในการรับโอนเงินเดือน, เงินบำเหน็จบำนาญย้อนหลัง  6  เดือน  เว้นแต่สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกผู้กู้ยังเปิดบัญชีไม่ครบ  6  เดือน

7.  สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องทำหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จรายเดือน เงินบำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ชำระหนี้เงินกู้ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน  ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุและไม่มีเงินบำนาญ