การให้เงินกู้แก่สมาชิก

การให้เงินกู้แก่สมาชิก


(1) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

(2) การให้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน และต้องมีหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้

(3) การขอกู้เงินทุกประเภท ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการเงินเดือนของเดือนก่อนที่จะขอกู้ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ที่ใช้ในการรับโอนเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญที่แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน เว้นแต่ สมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้ยังเปิดบัญชีไม่ครบ 6 เดือน

(4) สมาชิกผู้กู้เงินต้องทำหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จรายเดือน เงินบำเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ชำระหนี้เงินกู้ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุและไม่มีเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน

(5) สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกันที่ถูกแจ้งให้ชำระหนี้แทนผู้กู้ ไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภท เว้นแต่จะกู้เพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้เป็นลำดับแรก หากมีวงเงินเหลือจึงจะขอกู้เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อื่นได้

(6) สมาชิกที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินค่าหุ้นหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภท เว้นแต่จะกู้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นลำดับแรก หากมีวงเงินเหลือจึงจะขอกู้เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อื่นได้