​การชำระหนี้เงินกู้

​การชำระหนี้เงินกู้


การชำระหนี้เงินกู้  
1. ให้สมาชิกชำระหนี้เงินกู้เดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งของแต่ละสัญญากู้ภายในวันสิ้นเดือน  สมาชิกต้องยินยอมให้หน่วยงานที่สมาชิกรับเงินเดือนอยู่หักเงินเดือนตามจำนวนหนี้และประเภทของหนี้ที่สหกรณ์แจ้ง  โดยหน่วยงานนั้นเป็นผู้รวบรวมส่งให้สหกรณ์โดยตรงหรือผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์  ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการหรืองานประจำและไม่มีบำเหน็จ หรือบำนาญรายเดือน สมาชิกอาจขอชำระหนี้ด้วยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก่อน แล้วแต่กรณี

2. ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการหรืองานประจำและได้รับเงินบำเหน็จ สมาชิกต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินบำเหน็จชำระหนี้เงินกู้ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้ง

3. สมาชิกที่โอนหรือออกจากสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด ว่าจะให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างชำระหนี้ให้สหกรณ์ด้วย