ข่าวประกาศอื่นๆ

ระบบสหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง

โดย Webadmin
 วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 15:08 น.
 120382

ระบบสหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง

         ระบบสหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์และมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน และเป็นระบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงและคำว่า “พอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
         เป้าหมาย : มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี
         แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นหลักปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
         เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม)
          1. จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน
          2.  การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ
         3.  เป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
            หลักการดำเนินงานของสหกรณ์   มีแนวทางดังนี้
          1.  การดำเนินงานร่วมกันร่วมมือกันคือการกระทำการงานร่วมกันมนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายย่อมต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเริ่มตั้งแต่ครอบครัวญาติพี่น้องไปจนถึงเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานกล่าวคือ อย่างว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ในสังคมจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่ผู้เดียวโดยที่คนในสังคมเดียวกันยังลำบากเดือดร้อน
         2. วิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ได้ดี เพราะระบบสหกรณ์เป็นการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี
อ้างอิง http://blaqeducate.blogspot.com/p/blog-page_3706.html