ข่าวประกาศอื่นๆ

จรรยาบรรณ 8 ประการ

โดย Webadmin
 วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 14:29 น.
 3195
จรรยาบรรณ 8 ประการ
สำหรับสมาชิกยึดถือและปฏิบัตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
1. สมาชิกต้องตระหนักและมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของกิจการและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์จัดขึ้น
2. สมาชิกต้องใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีความรู้ความสามารถโดยสุจริต
3. สมาชิกต้องแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่และอยู่ร่วมประชุมใหญ่จนเสร็จสิ้น
4. สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม และธุรกิจของสหกรณ์
5. สมาชิกต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกสหกรณ์อื่นๆ
6. สมาชิกต้องหมั่นศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. สมาชิกต้องมีบทบาท สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
8. สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร