ข่าวสวัสดิการ

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 15:10 น.
 214
                    ตามที่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ไว้กับบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุนประกันตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท และบริษัท เอไอเอ จำกัด ทุนประกันตั้งแต่ 100,000 บาท โดยชำระเบี้ยประกันปีต่อปี  และจะสิ้นสุดในวันที่  25 กุมภาพันธ์  2561ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
                   สหกรณ์ฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่เสนอโครงการประกันชีวิต (ภาคสมัครใจ)  คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
                   1. สมาชิกผู้เอาประกันรายใหม่ อายุระหว่าง 20-60 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี และต้องกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย) เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                   2. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
                   3. ทุนประกันตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง  400,000  บาท เบี้ยประกัน 645 บาท ต่อทุนประกัน100,000 บาท  โดยชำระเบี้ยประกันปีต่อปี
บริษัท เอไอเอ จำกัด
                  1. สมาชิกผู้เอาประกันรายใหม่ อายุระหว่าง 16-65 ปี คุ้มครองถึงอายุ 66 ปี และต้องกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
                   2. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
                   3. ค่าเบี้ยประกัน 600 บาท  ต่อทุนประกัน 100,000 บาท  จำนวนทุนประกันขั้นต่ำ100,000 บาท  โดยชำระเบี้ยประกันปีต่อปี

  สมาชิกผู้ขอเอาประกันต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันของแต่ละบริษัทฯ  
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
เอกสารประกอบใบคำขอ คือ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
 บริษัท เอไอเอ จำกัด เอกสารประกอบใบคำขอ ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน)
  2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์(ระบุความสัมพันธ์ทางสายเลือด)
  3. ประวัติการเข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาล (ถ้ามี) เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณารับประกัน หรือเรียกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

  สำหรับการชำระเบี้ยประกัน  ขอให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำประกันฯ ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  เมื่อสมาชิกกรอกใบคำขอเอาประกัน ใบแจ้งความประสงค์ทำประกันฯ ครบถ้วนแล้วให้ส่งคืนสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  19 กุมภาพันธ์   2561